flaga PL flaga ENG
2021 - 100-lecie Uniwersyteckiej Kliniki Laryngologicznej w Poznaniu
logo UMP
KLINIKA OTOLARYNGOLOGII I ONKOLOGII LARYNGOLOGICZNEJ
Katedry Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi oraz Onkologii Laryngologicznej
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego, 60-355 Poznań, ul. Przybyszewskiego 49
Postępy w chirurgii... Publikacje Badania naukowe Habilitacje, doktoraty Doktoraty honoris causa Współpraca

AWANSE NAUKOWE w Klinice...

HABILITACJE

2019 Joanna Jackowska Analiza wyników zastosowania nowych technik diagnostycznych, chirurgicznych i terapii adiuwantowych w leczeniu nawracającej brodawczakowatości układu oddechowego ze szczególnym uwzględnieniem krtani
2019 Magdalena Bodnar Zastosowanie wybranych markerów białkowych do oceny zdolności do tworzenia przerzutów w rakach płaskonabłonkowych krtani
2019 Jacek Banaszewski Analiza nowych technik rekonstrukcji z wykorzystaniem wolnych płatów z mikrozespoleniem naczyniowym w regionie głowy i szyi
2019 Anna Bartochowska Możliwość leczenia ratującego u chorych z nieresekcyjnymi nowotworami głowy i szyi
2019 Wojciech Gawęcki Analiza wyników zastosowania nowych technik chirurgicznych w leczeniu niedosłuchu za pomocą implantów zakotwiczonych w kości i implantów ślimakowych
2015 Małgorzata Leszczyńska Operacje rekonstrukcyjne w raku krtani jaka strategia zachowania narządu ze szczególnym uwzględnieniem zachowania funkcji krtani
2015 Tomasz Kopeć Zastosowanie sialoendoskopii w chorobach gruczołów ślinowych o podłożu obturacyjnym
2015 Maciej Wróbel na podstawie osiągnięcia naukowego: Zastosowanie narzędzi wczesnej diagnostyki i interwencji u osób z uszkodzonym narządem słuchu - czyli zdążyć przed ciszą
2004 Małgorzata Wierzbicka Rola czynnika genetycznego w kształtowaniu indywidualnego ryzyka występowania mnogich pierwotnych nowotworów głowy i szyi
2000 Wojciech Golusiński Kompleksowa analiza wybranych metod diagnostycznych w aspekcie ich przydatności do oceny biologii komórek nowotworowych u chorych na raka krtani
1999 Jerzy Wójtowicz Testosteron i jego białko nośnikowe (SHBG) u chorych na raka krtani
1990 Witold Szyfter Przydatność potencjałów 40 Hz MLR w ocenie progu słuchowego dla częstotliwości niskich i średnich
1987 Bogdan Rydzewski Wpływ promieniowania jonizującego na potencjały słuchowe pnia mózgu
1982 Andrzej Obrębowski Badania kliniczne i elektroakustyczne nad egzogenną wirylizacją narządu głosu
1981 Bronisław Kulczyński Zastosowanie badań morfologicznych splotu bębenkowego i struny bębenkowej w neurektomii transtympanalnej
1979 Aleksandra Kruk-Zagajewska Pomiar, analiza, ocena i normy kątów ostrości słyszenia kierunkowego
1970 Antoni Pruszewicz Analiza i ocena czynników wpływających na rehabilitację głosu i mowy u chorych po całkowitym wyłuszczeniu krtani
1964 Tadeusz Gerwel Badania nad słyszeniem kierunkowym w zaburzeniach słuchowych typu przewodnictwa i odbioru
1963 Ludwik Szlęzak
1962 Zygmunt Szmeja
1946 Aleksander Radzimiński

DOKTORATY

2019 Anna Młodkowska Ocena węzła przedkrtaniowego u chorych z rakiem T1 i T2 głośni leczonych metodą laryngektomii rekonstrukcyjnej
promotor: Witold Szyfter
2019 Hanna Klimza Przydatność endoskopii wąskopasmowej NBI w diagnostyce i leczeniu zmian nienowotworowych i wczesnych zmian nowotworowych krtani
promotor: Małgorzata Wierzbicka
2018 Grażyna Greczka Obszary optymalizacji działania programów prozdrowotnych w oparciu o analizę Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków w Polsce
promotor: Maciej Wróbel
2017 Bartłomiej Kamiński Analiza kliniczna oraz metody leczenia chirurgicznego nowotworów złośliwych skóry regionu głowy i szyi
promotor: Witold Szyfter
2017 Leszek Grabowski Kompleksowe pobieranie marginesów śródoperacyjnych w ocenie czystości onkologicznej loży pooperacyjnej nowotworów głowy i szyi
promotor: Małgorzata Wierzbicka
2016 Jarosław Kałużny Ocena kserostomii u chorych napromienianych z powodu nowotworów głowy i szyi z zastosowaniem metody sonoelastografii
promotor: Małgorzata Wierzbicka
2016 Yogen Abelak Efektywność monitorowania pacjentów po zabiegach onkologicznych w zakresie głowy i szyi
promotor: Małgorzata Wierzbicka
2013 Katarzyna Lahutta Wartość laserowego poszerzenia szpary głośni w obustronnym porażeniu fałdów głosowych
promotor: Małgorzata Wierzbicka
2011 Andrzej Balcerowiak Rozprzestrzenianie się raka w spoidle przednim krtani
promotor: Aleksandra Kruk-Zagajewska
2011 Anna Bartochowska Zastosowanie brachyterapii i brachyterapii z hipertermią w leczeniu pacjentów z nowotworami głowy i szyi
promotor: Małgorzata Wierzbicka
2010 Małgorzata Harasymczuk Ocena interakcji komórek raków płaskonabłonkowych głowy i szyi z komórkami układu odpornościowego mikrośrodowiska nowotworu
promotor: Jerzy G. Wójtowicz
2009 Magdalena Magierska-Krzysztoń Słuchowa percepcja mowy u dzieci z głuchotą prelingwalną zaimplantowanych wszczepem ślimakowym
promotor: Witold Szyfter
2009 Grażyna Bem Nowotwory gruczołów ślinowych w materiale Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej UM w Poznaniu w latach 1995-2006 - trendy zapadalności i wyniki leczenia
promotor: Małgorzata Wierzbicka
2009 Izabela Sworowska Badania laryngologiczne dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych ukierunkowanych na wykrywanie niedosłuchu przewodzeniowego na terenie Powiatu Wolsztyńskiego
promotor: Jerzy G. Wójtowicz
2006 Anna Wegner Ocena biologii raków gruczołowato-torbielowatych ślinianek na podstawie badań morfologicznych i immunohistochemicznych
promotor: Wojciech Golusinski
2006 Wojciech Gawęcki Udział czynnika genetycznego w etiopatogenezie płaskonabłonkowych raków głowy i szyi u młodych dorosłych
promotor: Krzysztof Szyfter
2005 Dorota Miętkiewska Możliwości zastosowania implantu ślimakowego u osób niesłyszących z innymi mnogimi uszkodzeniami
promotor: Witold Szyfter
2004 Łukasz Borucki Endoskopia kąta mostowo-móżdżkowego na modelu zwierzęcym i u człowieka
promotor: Jerzy G. Wójtowicz
2003 Sławomir Marszałek Ocena skuteczności rehabilitacji ruchowej osób po całkowitym usunięciu krtani
promotor: Wojciech Golusinski
2003 Jakub Pazdrowski Przydatność śródoperacyjnego badania ultrasonograficznego w nowotworach języka i migdałka podniebiennego
promotor: Zygmunt Szmeja
2003 Maciej Wróbel Analiza typowych mutacji genowych odpowiedzialnych za głuchotę izolowaną w Polsce
promotor: Zygmunt Szmeja
2003 Marcin Kawczyński Ocena postępów rehabilitacji mowy u osób z wielokanałowym wszczepem ślimakowym
promotor: Witold Szyfter
2002 Małgorzata Jarmuż Zastosowanie linii komórkowych do analizy dynamiki uszkodzeń chromosomów w przebiegu płaskonabłonkowego raka krtani
promotor: Wojciech Golusinski
2002 Zofia Obrębowska-Karsznia Ocena funkcji głosowej krtani u chorych po chordektomii laserowej
promotor: Zygmunt Szmeja
2001 Dawid Kędzia Występowanie drugich pierwotnych nowotworów złośliwych u chorych na raka krtani
promotor: Bronisław Kulczyński
2001 Karol Piątkowski Korelacja poziomu hormonów steroidowych i ich białek nośnikowych w surowicy krwi ze stężeniem receptorów estrogenno-progesteronowych u chorych na raka krtani
promotor: Aleksandra Kruk-Zagajewska
2001 Aleksandra Brzóska Ocena zaawansowania narządowego raka krtani w badaniu klinicznym i patomorfologicznym
promotor: Aleksandra Kruk-Zagajewska
2000 Anna Gawlak-Prycka Węzły chłonne przedkrtaniowe (delfickie) u chorych na raka krtani
promotor: Zygmunt Szmeja
2000 Katarzyna Nowak Wartość badania ultrasonograficznego w diagnostyce wrodzonych torbieli bocznych i środkowych szyi
promotor: Zygmunt Szmeja
2000 Daniela Mielcarek-Kuchta Wartość badania ultrasonograficznego z użyciem głowicy endoskopowej w guzach języka
promotor: Zygmunt Szmeja
1999 Dorota Fundowicz Skuteczność leczenia raka części nosowej gardła
promotor: Aleksandra Kruk-Zagajewska
1998 Jacek Banaszewski Ocena adduktów DNA u chorych na raka krtani
promotor: Witold Szyfter
1998 Maciej Pabiszczak Analiza aromatycznych adduktów DNA w rakach jamy ustnej i gardła
promotor: Zygmunt Szmeja
1998 Elżbieta Waśniewska Wartość badania ultrasonograficznego z użyciem głowicy endoskopowej w guzach migdałka podniebiennego
promotor: Zygmunt Szmeja
1998 Piotr Dąbrowski Określenie indywidualnej wrażliwości na różne formy terapii nowotworowej u chorych na raka krtani
promotor: Witold Szyfter
1997 Małgorzata Pruszewicz-Leszczyńska Ocena wydolności głosowej u chorych po poszerzonej laryngektomii czołowo-bocznej
promotor: Zygmunt Szmeja
1997 Tomasz Kopeć Wartość badania ultrasonograficznego we wstępnym różnicowaniu guzów ślinianek
promotor: Zygmunt Szmeja
1996 Piotr Milecki Wpływ przerw w trakcie uzupełniającej radioterapii u chorych po całkowitym usunięciu krtani z powodu raka
promotor: Aleksandra Kruk-Zagajewska
1996 Magłorzata Wierzbicka Wartość badania ultrasonograficznego układu chłonnego szyi w monitorowaniu pooperacyjnym chorych na raka krtani
promotor: Zygmunt Szmeja
1995 Jolanta Kaczmarek Stopień złośliwości raka krtani a występowanie przerzutów w węzłach chłonnych szyjnych palpacyjnie niewyczuwalnych, wykrytych przy pomocy badania ultrasonograficznego
promotor: Witold Szyfter
1994 Magdalena Kordylewska Badania ultrasonograficzne układu chłonnego szyi u chorych na raka krtani
promotor: Zygmunt Szmeja
1994 Joanna Łączkowska-Przybylska Zaburzenia słuchu u dzieci z zespołem Downa
promotor: Witold Szyfter
1992 Grzegorz Kwiatek Zapobieganie zakażeniom ran po leczeniu chirugicznym raka krtani przy zastosowaniu ciprofloksacyny
promotor: Zygmunt Szmeja
1992 Marek Bartkowski Zastosowanie obustronnej blokady gałęzi głębokich splotu szyjnego podczas zabiegu wyłuszczenia krtani powodu raka
promotor: Zygmunt Szmeja
1992 Jerzy Manasterski Transport śluzowo-rzęskowy w krtani z współistniejącym rakiem
promotor: Zygmunt Szmeja
1991 Marek Bartkowski Zastosowanie obustronnej blokady gałęzi głębokich splotu szyjnego podczas zabiegu wyłuszczania krtani z powodu raka
promotor: Zygmnut Szmeja
1990 Witold Mikołajewski Przebieg zewnątrzskroniowego odcinka nerwu twarzowego u płodów i u dorosłych
promotor: Bronisław Kulczyński
1990 Barbara Malinowska Wyniki leczenia nowotworów złośliwych migdałków podniebiennych w materiale Kliniki Otolaryngologicznej Akademii Medycznej w Poznaniu w latach 1971-1986
promotor: Bronisław Kulczyński
1990 Krzysztof Brocki Lokalizacja raka krtani i jej zmiana w ostatnim piętnastoleciu
promotor: Aleksandra Kruk-Zagajewska
1989 Jerzy G. Wójtowicz Wyniki leczenia zwężeń krtani oraz tchawicy z zastosowaniem przeszczepu chrząstki i błony śluzowej przegrody nosa
promotor: Zygmunt Szmeja
1987 Aleksandra Korytowska Zachowanie się węchu i smaku u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek leczonych hemodializą
promotor: Zygmunt Szmeja
1979 Walerian Skorupski Ocena wartości spirometrycznych u chorych po całkowitym wyłuszczeniu krtani wskutek choroby nowotworowej
promotor: Aleksander Zakrzewski
1979 Helena Kończewska Magnez u chorych z rakiem krtani
promotor: Aleksander Zakrzewski
1969 Marceli Koprowiak Stan narządu słuchu, smaku i powonienia u pływaków
promotor: Zygmunt Szmeja
1966 Barbara Pazoła Niektóre zagadnienia profilaktyki zawodowej głuchoty
promotor: Aleksander Zakrzewski
1966 Aleksandra Kruk-Zagajewska Metody wstępnego eliminacyjnego badania słuchu w dużych grupach u dzieci szkolnych
promotor: Aleksander Zakrzewski
1962 Krystyna Kowalska-Kulesza O zachowaniu się flory bakteryjnej drzewa tchawiczo-oskrzelowego u osób po laryngektomii
promotor: Aleksander Zakrzewski